REGULAMIN SERWISU PasjaiWizja.pl i AgataStrzyzewska.com

ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO INICJATYWY EDUKACYJNE

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego Inicjatywy Edukacyjne  realizuje Maciej Strzyżewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Inicjatywy Edukacyjne – Maciej Strzyżewski”, Zamkowa 126, 83-300 Łapalice.

Korzystając z PasjaiWizja.pl oraz AgataStrzyzewska.com akceptujesz zasady regulaminu serwisu, którego aktualna wersja dostępna jest pod adresem https://pasjaiwizja.pl/regulamin  oraz polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem https://agatastrzyzewska.com/politykaprywatnosci/

 

Rozdział I

Informacje ogólne

Właścicielem serwisu PasjaiWizja.pl, AgataStrzyzewska.com oraz sklepu internetowego Inicjatywy Edukacyjne jest Maciej Strzyżewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Inicjatywy Edukacyjne – Maciej Strzyżewski”, Zamkowa 126, 83-300 Łapalice. REGON: 770639993, NIP: 5341195616

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@agatastrzyzewska.com

Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o:

a. Usługodawcy – należy przez to rozumieć właściciela serwisu

b. Użytkowniku – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych, korzystająca z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c. Usługa – prowadzenie działalności edukacyjnej w postaci kursu internetowego -Szkoły Pasji i Wizji, która obejmuje spotkania online oraz korzystanie z platformy kursowej z materiałami PDF, video i audio

d. Konto Użytkownika – platforma usług dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu w serwisie PasjaiWizja.pl

Usługi PasjaiWizja.pl świadczone są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II

Wymagania techniczne

Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych urządzeń mobilnych.

Aby było możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu, sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne opisane na stronie: https://pasjaiwizja.pl/wp-content/uploads/2018/11/Wymagania-techniczne.pdf

Wymagania techniczne sprzętu Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować przed zakupem subskrypcji Szkoły Pasji i Wizji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, bądź brak możliwości korzystania z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

ROZDZIAŁ III

Konta Użytkowników

Założenie konta w serwisie PasjaiWizja.pl, AgataStrzyzewska.com,  dokonuje się poprzez zakup Usługi

Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału IV.

Nazwa konta (login) jest jednoznaczna z pierwszym członem adresu e-mail podanym przez użytkownika. Adres e-mail użytkownika nie będzie widoczny dla innych użytkowników serwisu.

W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, wysyłając informację przez formularz kontaktowy.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiadomości o możliwym, niepożądanym dostępem osób trzecich do konta powinien natychmiast zgłosić tą okoliczność za pośrednictwem formularza kontaktowego celem zmiany hasła.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisów innym Użytkownikom.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail, przez formularz kontaktowy lub na adres pocztowy Usługodawcy.

ROZDZIAŁ IV

Usługi

Usługodawca w ramach serwisu świadczy następującą usługę: nauczanie, dostarczanie wartościowych materiałów i prowadzenie duszpasterskie w dziedzinie rozwoju duchowego.

Uzyskanie dostępu do usługi przeznaczonej dla osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest możliwe poprzez utworzone przez przedstawiciela ustawowego w tym celu konto Użytkownika.

Użytkownik będący przedstawicielem ustawowym osób, o których mowa w pkt. 2 w przypadku chęci zakupu więcej niż jednej subskrypcji zobowiązany jest dla każdego z nich założyć osobne konto Użytkownika.

ROZDZIAŁ V

Abonament i dostęp do kursów

Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje w chwili otrzymania powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności i jej poprawnym zaksięgowaniu.

Dokonanie płatności jednorazowej lub abonamentu na dostęp do usług świadczonych przez PasjaiWizja.pl i AgataStrzyzewska.com rozumiane jest jako zawarcie umowy na czas 12 miesięcy poprzez płatności cykliczne z użyciem karty płatniczej.

Okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi.

W przypadku wstrzymania płatności cyklicznej w przeciągu trwania ważności abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany.

Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z Usługi w trakcie trwania abonamentu powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail, przez formularz kontaktowy lub na adres pocztowy Usługodawcy.

ROZDZIAŁ VI

Dokonywanie płatności i faktury

Płatność za dostęp do zasobów PasjaiWizja.pl dokonywana jest z góry za pierwszy miesiąc w wysokości zgodnej z cennikiem serwisu lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

Płatności cykliczne obsługiwane są przez serwis PayPal oraz Stripe.com.

W przypadku systemu subskrypcyjnej płatności cyklicznej abonament trwa 12 miesięcy. Anulowanie automatycznych płatności cyklicznych jest możliwe w dowolnej chwili po zalogowaniu do serwisu PayPal (w przypadku płatności cyklicznych obsługiwanych przez PayPal) lub po zalogowaniu na stronę PasjaiWizja.pl lub AgataStrzyzewska.com.

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Celem otrzymania faktury za zakupione usługi, należy podczas zamówienia, w oknie zamówienia, wpisać taką potrzebę w rubryce Uwagi do zamówienia, oraz podać dane wymagane do wystawienia faktury (nazwa, adres nabywcy, numer NIP).

ROZDZIAŁ VII

Gwarancja satysfakcji i reklamacje

Użytkownik może zrezygnować ze świadczonej usługi bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Rezygnację należy przysłać za pośrednictwem formularza kontaktowego składając odpowiednie oświadczenie, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikała chęć użytkownika do rezygnacji z korzystania z serwisu.

W przypadku rezygnacji Użytkownika, Usługodawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji na kartę lub konto bankowe, z którego Użytkownik dokonał płatności.

W dniu zwrotu opłaty konto użytkownika pozostaje aktywne, jednakże Użytkownik posiada dostęp do ograniczonej wersji serwisu.

Gwarancja satysfakcji umożliwia Użytkownikowi otrzymanie zwrotu pieniędzy w następstwie złożonej – w terminie 30 dni od chwili aktywacji Usługi – rezygnacji.

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną, przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.

Każda reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację

– nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja

– przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie

Reklamacja przesłana pocztą tradycyjną powinna ponadto zawierać podpis osoby składającej reklamację oraz datę

Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Użytkownika.

ROZDZIAŁ VIII

Rekompensaty za przerwy w działaniu Usług

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby serwis działał niezawodnie.

W przypadku zawinionych przez Usługodawcę przerw w działaniu serwisu lub jego istotnej części dłuższych niż 8 godzin, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na wykupione usługi o długości równej okresowi czasu przez jaki serwis PasjaiWizja.pl i AgataStrzyzewska.com był niedostępny, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.

Warunkiem uzyskania rekompensaty jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności serwisu lub jego istotnej części najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wystąpienia awarii.

Udzielona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ IX

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), w celach związanych z korzystaniem z serwisu PasjaiWizja.pl, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.

Użytkownik może także wyrazić zgodę na przesyłanie treści reklamowych i informacji handlowych z serwisu PasjaiWizja.pl. Decyzję dotyczącą otrzymywania informacji handlowych podjętą przy rejestracji Użytkownik może w każdej chwili zmienić klikając w link rezygnacji zawarty w przesyłanej wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość o treści “Rezygnacja z informacji reklamowych” przez formularz kontaktowy.

Kwestie związane z Polityką prywatności szczegółowo reguluje Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ X

Moderowanie publikowanych treści

W ramach serwisu Usługodawca udostępnia moduł komentarzy i forum, mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką w Szkole i efektywnego wykorzystania platformy Szkoły Pasji i Wizji.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:

– wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,

– wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,

– wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,

– wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,

– wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką danej kategorii,

– wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o sprawdzenie prac umieszczonych w innym wątku lub udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,

Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować blokadą możliwości publikowania treści na łamach serwisu i komunikacji z innymi użytkownikami platformy. W przypadku powtarzających się naruszeń, konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

W celu utrzymania porządku zastrzegamy sobie również prawo do kasowania wątków o nieaktualnej treści (na przykład dotyczących rozwiązanych problemów technicznych) oraz prywatnych dyskusji pomiędzy wąskimi grupami uczestników.

W ramach abonamentu serwis zapewnia dostęp do spotkań online oraz ich nagrań. Spotkania online są realizowane za pośrednictwem połączenia audio i video w czasie rzeczywistym. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu użytkownik, który chce skorzystać ze spotkań online wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie wizerunku przez współuczestników spotkań oraz Usługodawcy w zakresie związanym ze świadczoną usługą.

ROZDZIAŁ XI

Treść kursu i prawa autorskie

Materiały zawarte w serwisie PasjaiWizja.pl i AgataStrzyzewska.com są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 880).

Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu.

Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

W przypadku chęci wykorzystania poza platformą PasjaiWizja.pl i AgataStrzyzewska.com materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych treści, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, programów nauczania oraz usuwania niektórych elementów.

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, celem dostosowania ich do .

Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej https://pasjaiwizja.pl/regulamin

O zmianach w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z loginem. Dodatkowo informacja może zostać opublikowana w dziale Aktualności widocznym po zalogowaniu oraz na stronie głównej PasjaiWizja.pl.

Na akceptację wprowadzonych zmian Użytkownik ma 14 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim.

W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, ma on prawo odstąpić od umowy. Z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowa wygasa.

Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.